Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w związku z podjęciem kontaktu za pomocą poczty elektronicznej

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest FHU Kontakt Wiesław Obuchowicz, ul. Stolarska 7, 07-200 Wyszków.

W sprawie przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: biuro@wokontakt.eu

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e- mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu: umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa pkt 4, odpowiednio dla każdego celu z osobna, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m. in. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania Pani/Pana danych.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane
są niezgodnie z przepisami RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.